DARUJETE 2% dane pre SILOE ???

Prosíme všetkých priaznivcov logoterapie a Slovenského inštitútu logoterapie o darovanie 2% dane za rok 2017 na podporu aktivít nášho inštitútu. Postup krokov pri darovaní a tlačivá prikladáme. Detailnejšie informácie o darovaní 2% zo zaplatenej dane nájdete na linku: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

POSTUP
POTVRDENIE 2018
VYHLÁSENIE 2018

Identifikačné údaje o prijímateľovi
Názov:
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
Adresa: Čerešňová 5, 811 04 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42182417
Rok vzniku: 2010

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC A PODPORU
SILOE otvára akreditované psychoterapeutické vzdelávanie
v logoterapii a existenciálnej analýze (2018 – 2021)

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) otvára v apríli 2018 akreditovaný program psychoterapeutického vzdelávania v logoterapii a existenciálnej analýze. Vzdelávací program trvá min. 4 roky a svojím obsahom spĺňa kritériá certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. Program zabezpečujú certifikovaní lektori SILOE a je určený pre zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov (podľa požiadaviek, zverejnených na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti).

Garanti: PhDr. Marián Garbár, MUDr. Mária Krížová, PhD., doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.

Rozsah výcviku: 1650 hodín
Teória a metodológia 150 hodín (z toho 50 hod. SIVP)
Metodológia psychoterapeutickej metódy a experienciálny výcvik 350 hodín
Individuálna psychoterapia 150 hodín
Supervízia 200 hodín
Praktikum psychoterapeutickej práce 600 hodín
Prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia (akreditované psychiatrické zariadenie) 200 hodín
Moduly: v každom roku vzdelávania účastníci absolvujú dva 3-dňové a dva 5-dňové moduly. Prvé stretnutie je plánované v apríli 2018 v Bratislave.

Prihlášku zašlite mailom alebo poštou na adresu SILOE. K prihláške doložte Životopis, Motivačný list a kópiu diplomu o ukončení VŠ štúdia. Termín podania prihlášky do 15.01.2018.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného rozhovoru v sobotu 27. 01. 2018 od 9.00 hod. v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava. Písomná informácia o zaradení do výcviku bude zaslaná do 10. marca 2018.

Náklady na vzdelávanie: kurzovné za jednu výcvikovú hodinu = 4,0 Euro (cca 640 Euro/rok). Náklady na ubytovanie, stravu a cestovné si hradí každý účastník samostatne.

Adresa na zasielanie prihlášok:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE), Čerešňová 5, 811 04 Bratislava

Kontakt:
E-mail: institut.logoterapia@gmail.com; Mobil: 0918 588 912

Prihláška na výberové konanie

Informácie o vzdelávaní – SIVP (odporúčame preštudovať pred vypísaním prihlášky)
      - Zaradenie do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia
      - Zaradenie do psychoterapeutického vzdelávania bez nároku na certifikát
13. december 2017 HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA AKO PASTORAČNÁ VÝZVA II

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity organizuje v spolupráci so SILOE vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva II
.

PROGRAM27. - 28.10. 2017 VIII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O LOGOTERAPII

Pozývame vás na VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému

"HĽADANIE ODPOVEDÍ NA EXISTENCIÁLNE OTÁZKY"

Termín: 27.-28. október 2017
Miesto:
AULA PÁZMANEUM, FZaSP Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie 1, Trnava (piatok)
AULA 1A1, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, Trnava (sobota)

POZVÁNKA
PROGRAM
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
UBYTOVANIE
XXXI. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP Vás pozývajú na XXXI. ČESKO-SLOVENSKÚ PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU.

Hlavná téma konferencie:RÔZNE SMERY – SPOLOČNÝ CIEĽ
Termín podujatia: 9.-12. november 2017
Miesto: Piešťany
Bližšie informácie: http://www.kongres-kami.sk/psychoterapia/
29. september 2016 HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA AKO PASTORAČNÁ VÝZVA

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva. Konferencia sa bude konať v Prešove, v Aule GTF PU.
21. október 2016 VII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O LOGOTERAPII

Pozývame vás na VII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému „Probouzející zážitek“. Konferencia sa bude konať v Brne na Fakulte sociálních studií MU.